Return to Website

Vittoriosa Stars Guestbook

   First
  Prev
  Comment
  Home
Next  
Last  
Viewing Page 1 of 28 (Total Entries: 280)
October 28th 2011
06:24:30 PM
What is your name?  

stephen calleja

Where are you from?  

vittoriosa

Please enter your comments?  

goodluck for the vs st gorges .. come reds

   
September 26th 2011
06:54:41 PM
What is your name?  

Lawrence Ellul

Where are you from?  

VITTORIOSA

Please enter your comments?  

L-EWWEL HAGA PROSIT LILL-KULLHADD GHAR-RIZULTAT KONTRA IZ-ZEJTUN
NAWGURA LIT-TEAM TAL-MINORS LOGHBA TAJBA IL-LUM.
JEKK TIPERMETULI NIXTIEQ INHABBAR
L-EWWEL FRIENDLY GHAT-TEAM TAL-UNDER 12 TAN-NURSERY TAL-VITTORIOSA STARS.
AHNA BDEJNA IT-TRAINING FIL-BIDU TA'SETTEMBRU.
L-EWWEL FRIENDLY SEJRA TKUN
NHAR L-ERBGHA 12 TA'OTTUBRU GEWWA DE LA SALLE KONTRA IL-MOSTA.
NIXTIEQ LI TIGU BIEX TAGHTU IS-SUPPORT LILL DAWN IT-TFAL MILL-BIRGU.
NIXTIEQ LI AKTAR TFAL JATTENDU GHAT-TRAINING.
HEMM FRIENDLY OHRA TIGA IPPJANATA GHALL-NOVEMBRU. DETTALJI AKTAR IL-QUDDIEM.
FORZA STARS. .PRIDE OF COTTONERRA.
LAWRENCE ELLUL COACH UNDER 12

   
September 24th 2011
08:16:31 PM
What is your name?  

chris fanali

Where are you from?  

mil birgu live in qormi

Please enter your comments?  

prosit hafna talli ergajtu aggornajtu il website,prosit hafna lil kumitat li sab saqsjh sewwa u bena tim meravilja bi players li se jibqu mal klabb.prosit hafna tar rizultati tajjba sisa u prosit lil kowc bravu tana is sur joe brincat.keep it up min qalbi u kopmplu imxu mas successi li diga qed jinbnew fil birgu ghaziz tana.jiena min hal qormi nejdilkom grazzi ax dejjem niftahar bil birgu tana.

   
September 24th 2011
02:11:25 PM
What is your name?  

Kaltz

Please enter your comments?  

Well done to everyone, players, coaches, committee members and most of all our supporters

   
September 11th 2011
09:36:52 AM
What is your name?  

Lawrence Ellul

Where are you from?  

www.go.com.mt

Please enter your comments?  

Nixteiq minn qalbi nifrah lill-Habib tieghi Joe Scicluna tal-Unur misthoq li huwa ghaddu kif ircieva mill-Kunsill Lokali tal-Birgu. Nies bhac-Cosi huma imprezzabli.
Meta Marlon ikkuntatjani biex nikteb profile fuq ic-Cosi ghall-okkazzjoni ergajt ftakart f'dawk is-successi memorabli li l-Vittoriosa Stars kellu fis-70's. Ma stajtx nattendi ghall-Jum il-Birgu minhabba it-Tournament Internazzjonali tal-Futsal, imma xorta wahda ninaqad ma'kull minn ihobb il-Birgu w nsellem lill-wiehed mill-benefatturi kbar tal-Belt rebbieha.Bis-sahha ta' Joe is-successi qed jergu jirrepetu ruhhom, issa meta it-team gie promoss MERITATAMENT fil-Premier, fejn gbidna l-ammirazzjoni ta' KULL minn veru ihobb il-Loghba tal-Football, ghalkemm spicajna relegati.
Nawgura lill-Vittoriosa Stars season mill-aqwa, Prosit tar-rizultat fuq Lija.
Forza Stars.
Grazzi 'Cosi'
Habib antik, Lawrence Ellul

   
July 12th 2011
08:02:57 AM
What is your name?  

Girbi iehor

Where are you from?  

Fgura

Please enter your comments?  

Jista xi hadt jaggorrna din is site forsi nkunu nafu xinu jigri fit tim taghna, xi players hadna u lill min nehhejna.
Nawgura lil kumitat, coaches, players u lis supporters girbin kollha stagun mill aqwa.

   
July 9th 2011
05:22:42 AM
What is your name?  

Simon Agius

Where are you from?  

Zurrieq

Please enter your comments?  

Nixtieq nirringrqazzja b'mod specjali lill-kumitat habrieki, coaches u players ta lis-stagun li ghadu kif intemm..... Kienet esperjenza li ma ninsa qatt..... Inhossni kburi li kelli c-cans nilbes il flok tal-birgu meta kienu fl-oghla divizzjoni u jiddispjacini li kelli insoffri injury u ma stajtx nghin lit-tim fl-aktar mument ta bzonn.... Nixtieqilkom kull success u j'Alla ma ddumux ma tergghu tkunu Premier. Grazzi lil kulhadd involut u lis-supporters tas-support kontinwu taghkom.

   
July 7th 2011
05:51:38 PM
What is your name?  

Carlos

Where are you from?  

Chile

Please enter your comments?  

i need you e-mail for to send my information

webmaster@vittoriosastars.com

than I will forward your info to the team Manager

   
June 11th 2011
08:50:54 AM
What is your name?  

Justin Camilleri

Where are you from?  

Vittoriosa

Please enter your comments?  

Jien qadt ma ktiebt fuq l-guestbook, u din s-site bil-kemm nidhol fuqa. Issa ghandna cans li nibnu t-team fil-first, nzommu saqajna ma l-art u naslu kif ghamilna fl-ahhar sentejn li konna first. Nahseb bhala player li ilni min nursery ma dan l-club, ilhaqt hafna kumitati u supporters differenti, u hemm bzonn li nahdmu flimkien ghax fl-ahhar mil-ahhar kullhadd l-gied lil Birgu irid.

L-ghan ta kull vittoriosan ghandu ikun li wiehed, Nahdmu hali naslu flimkien, PLAYERS - KUMITAT - VITTORIOSANI

   
June 8th 2011
10:51:55 PM
What is your name?  

Girbi

Where are you from?  

Fgura

Please enter your comments?  

Vera li l-club tal-Birgu hadna lil-Gulu ghall-istagun li gej? Jekk vera hadnieh b'self jew xtrrajnieh?

   


  First
  Prev
  Comment
  Home
Next  
Last  
Viewing Page 1 of 28 (Total Entries: 280)


Get your FREE guestbook service! 
Report Content ·  · Blogs · Message Forums · Photo Albums · Web Polls powered by Powered by Bravenet bravenet.com