Return to Website

GeetSargam.net Web Forum

none

Forum: GeetSargam.net Web Forum
Start a New Topic 
   Board|Threaded
Author
Comment
" Shabda Apure Padatat Jevha.....

Namaskar Mandali,
Ekhadi apratim gosht jevha apulya pudhe ubhi rahate... ani tya goshtiche varnan karayala apulyala suchat nahi.... tashi mazi avastha Jhaliye.... Hya apratim seve baddal marathi sangit premi hya mandalincha sadaiv kruni raahil.......
Kalaave.... Rasikanvar asach lobh asaava.

Email  
Get your own FREE Forum today! 
Report Content ·  · Web Calendars   Online Photo Albums   Free Guestbooks   Free Web Hosting 
powered by Powered by Bravenet bravenet.com